Posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AGH 11.12.2018

W dniu 11 grudnia 2018r o godz. 16:00 w budynku A0 Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się posiedzenie wydziałowych delegatów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Reprezentowane były następujące Wydziały: WMN, WEiP, WGGiIŚ, WGiG, WEAiIB, WFiIS, WIEiT, WIMiR, WGGIOŚ, WIMiC, WO oraz WZ.

Plan posiedzenia:

  1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  2. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej/Wyborczej
  3. Przedstawienie ubiegłej działalności URSD
  4. Wybór Przewodniczącego Zarządu URSD 
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu URSD
  6. Wybór Zarządu.
  7. Wybór Komisji Rewizyjnej.
  8. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji.
  9. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji  
  10. Wolne wnioski

 

Na początku spotkania przewodniczący URSD na rok akadem. 2017/2018, mgr inż. Wojciech Sajdak powitał wszystkich zgromadzonych i przedstawił plan spotkania, który następnie został zaakceptowany przez aklamację.

Ad. 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
Zgłoszony został Wojciech Sajdak, wybór został poddany głosowaniu jawnemu – wszyscy opowiedzieli się za wybraniem kandydata na Przewodniczącego Zebrania.

Ad. 2. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej/Wyborczej
Zaproponowano Adriannę Górę (WGGiOŚ). Wybór poddano głosowaniu jawnemu – zebrani opowiedzieli się za wyborem kandydatki na Sekretarza spotkania.
Następnie doszło do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłosili się następujący kandydaci: Jan Huebner, Karolina Kosakowska oraz Krzysztof Foltyn. W głosowaniu jawnym wszyscy zebrani opowiedzieli się za wyborem powyższych osób do Komisji Skrutacyjnej. Komisja wśród swoim członków na Przewodniczącego wybrała Krzysztofa Foltyna.

Ad. 3. Przedstawienie ubiegłej działalności URSD
Przewodniczący Wojciech Sajdak przedstawił sprawozdanie z działalności URSD za dwie poprzednie Kadencje. Poruszył kwestie udziału URSD w opiniowaniu dokumentów dotyczących spraw doktorantów czy  uczestnictwo w posiedzeniach Senatu oraz Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.  Dodatkowo podkreślił, że za równo sam Zarząd jak i doktoranci naszej Alma Mater reprezentowali Uczelnie i brali udział w spotkaniach takich porozumień jak: Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych czy Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich. Na koniec Wojciech Sajdak wyraził podziękowania za 2 lata współpracy.

Ad. 4. Wybór Przewodniczącego Zarządu URSD
Uprawnionych do głosowania było 26 osób. Zaproponowano kandydaturę Emili Wildhirt, doktorantki Wydziału Odlewnictwa. Kandydatka wyraziła zgodę formalną, a następnie przedstawiła swoją osobę, dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na swoją działalność w URSD.
Wybory zostały przeprowadzone w trybie tajnym. Emilia Wildhirt została nową przewodniczącą stosunkiem głosów 25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu URSD
Emilia Wildhirt zaproponowała na stanowisko Wiceprzewodniczącego URSD Łukasza Lisa, doktoranta Wydziału Energetyki i Paliw. Dodatkowo pojawiła się jedna kandydatura Bernadetty Stachury-Terleckiej, doktorantki WEAiIB. Kandydaci na Wiceprzewodniczącego URSD również mieli okazję zaprezentować swoje osoby oraz odpowiedzieć na pytania zadawane przez zgromadzenie.
Wybory zostały przeprowadzone w trybie tajnym. Nowym Wiceprzewodniczącym został Łukasz Lis, uzyskując 19 głosów. Bernadetta Stachura-Terlecka uzyskała 5 głosów. Oddano 1 głos nieważny.

Ad. 6. Wybór Zarządu
Następnie odbyły się wyboru do Zarządu URSD. Do obsadzenia były 4 miejsca. Emilia Wildhirt przedstawiła rekomendowanych przez nią kandydatów i byli to: Adam Zwoliński (WMN), Jolanta Krupa (WIMiR), Beata Trzpil-Jurgielewicz (WFiIS) oraz Agnieszka Czaplicka-Kotas (WZ). Ponadto swoją kandydaturę zgłosiła również Patrycja Kruk (WEiT) oraz Piotr Jurkiewicz (WEiT). Po zaprezentowaniu się wszystkich kandydatów Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.Wybory odbyły się w trybie tajnym. Wyniki prezentowały się następująco:
Adam Zwoliński uzyskał 22 głosy, Agnieszka Czaplicka-Kotas 19 głosów, Jolanta Krupa 16 głosów, Beata Trzpil-Jurgielewicz 13 głosów, Patrycja Kruk 12 głosów oraz Piotr Jurkiewicz 10 głosów.

Ad. 7. Wybór Komisji Rewizyjnej
Do obsadzenia były 3 miejsca. Następnie nastąpiło zgłaszanie kandydatów. Zgłoszono: Olgę Okrzesik (WZ), Adriannę Górę (WGGiOŚ), Jana Pawlika (WIMiR).
Wybory odbyły się w trybie tajnym. Każdy z wyżej wymienionych kandydatów otrzymał powyżej 50% wymaganych głosów.

Ad. 8. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji i drugiej instancji
Po krótkich scharakteryzowaniu zadań sądu koleżeńskiego nastąpiło zgłaszanie kandydatów. Do Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji zostali zgłoszeni następujący kandydaci: Wojciech Krupa (WFiIS), Paweł Mazurek (WIMiR), Marcin Myszka (WO), Bartosz Bartoszewicz (WIMiC) oraz Anna Kondak (WZ).  Do sądu koleżeńskiego drugiej instancji zgłoszono: Sonię Krysiak (WFiIS), Jana Pawlika (WIMiR) oraz Konrada Oleksika (WGiG). Ponadto Sonia Krysiak zgłosiła wniosek formalny, żeby wyboru członków do sądów koleżeńskich odbyły się blokowo i w trybie jawnym. Wniosek został przyjęty przez aklamację.  Nikt nie zgłosił sprzeciwu i tym samym członkowie sądu koleżeńskiego na kolejną kadencje zostali wybrani.