Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom, § 2.  ust. 1 stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył I rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:   1) wybitne osiągnięcia naukowe  związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową  w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub 2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wnioski doktorantów wraz z załącznikami potwierdzającymi ich osiągnięcia zgodnie ze „Wskazówkami dotyczącymi wypełniania wniosków”  powinny zawierać wyłącznie osiągnięcia naukowe związane z danymi studiami doktoranckimi,

Doktorant przedstawia również oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

Wypełnione wnioski doktorantów  powinny być złożone do   Kierowników studiów doktoranckich, a następnie  do zaopiniowania przez Radę Wydziału.
Pozytywnie zaopiniowane na RW wnioski,  Rektor przekazuje do Ministerstwa w terminie do 15 października.

Aktualne dokumenty dotyczące tegorocznej kwalifikacji do stypendium ministra.:

1) Informację na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

2)Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o stypendium ministra  za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

3) Wniosek do stypendium ministra na rok 207/2018

4) tekst rozporządzenia MNiSW w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz.U.2015.poz.1051)

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.