Stypendium naukowe Fundacji Maspex dla doktorantów

Fundacja Maspex we współpracy z WILiGZ realizuje program stypendialny, w ramach którego przyznawane są doktorantom Szkoły Doktorskiej AGH (z wyłączeniem stypendystów programu „Doktorat Wdrożeniowy”) stypendia naukowe w celu finansowego wsparcia osób wyróżniających się naukowo oraz zaangażowanych w działalność naukowo-badawczą i organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni. Stypendium jest przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań doktoranta oraz podniesienie kwalifikacji i stworzenie szansy rozwoju naukowego i zawodowego.

Zatwierdzone przez Dziekana danego wydziału wnioski o stypendium składane są w wersji papierowej w Dzienniku Podawczym Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (pokój 31, pawilon A4), nie później niż do dnia 10 listopada roku akademickiego, na który Doktorant ubiega się o przyznanie Stypendium Naukowego. Regulamin i wzór wniosku znajdują się na stronie Fundacji Maspex.

Więcej informacji: https://wilgz.agh.edu.pl/wydzial/stypendium-maspex/