Świadczenia dla doktorantów – zapomoga

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać świadczenia: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę stypendium rektora.

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulamin świadczeń dla studentów, stosuje się odpowiednio dla doktorantów studiów doktoranckich.

Podstawa prawna

Art. 86, art. 90 i art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wyżej wymienione przepisy wchodzą w życie od 1 października 2019 r.

Więcej informacji na stronach:
https://www.agh.edu.pl/en/doktoranci/pomoc-materialna/
https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/zapomoga/

Kto może ubiegać się o zapomogę?

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zdarzeniem losowym może być:

a) śmierć członka rodziny;

b) ciężka choroba członka rodziny,

c) klęski żywiołowe (np. pożar, powódź)

d) inne zdarzenia, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Jak ubiegać się o zapomogę?

Zapomoga może być przyznana przez Dziekana Wydziału na wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4a do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH – link

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej. Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej może być w szczególności:

1) zaświadczenie lekarskie,

2) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej,

3) orzeczenie sądowe, komornicze, dokumenty wystawione przez Policję,

4) akt urodzenia dziecka studenta,

5) akt zgonu członka rodziny,

6) inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zapomogę w przypadku choroby?

W takich przypadkach wymagane są wszystkie możliwe dokumenty, które poświadczają trudną sytuację materialną studenta z tytułu choroby studenta lub bliskiego członka rodziny studenta. Są to:

a) zaświadczenia lekarskie o przebytej chorobie,

b) karta pobytu w szpitalu,

c) rachunki za leczenie lub inne usługi medyczne,

d) rachunki za zakup lekarstw lub innych środków medycznych,

e) inne odnoszące się do indywidualnej sytuacji studenta.

Ile wynosi wysokość zapomogi?

Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Maksymalna kwota zapomogi nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego. W roku akademickim 2020/21 kwota ta wynosi 600,00 zł.
W szczególnych przypadkach można wnieść do Rektora prośbę o zwiększenie kwoty zapomogi.

Ile razy można ubiegać się o zapomogę?

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż 2 razy w roku akademickim (jeden raz w semestrze), tylko na jednym kierunku studiów. Nie można starać się o zapomogę dwukrotnie z tego samego tytułu.