Pytania i odpowiedzi dotyczące oceny śródokresowej // Questions and answers concerning interim assessment

Wersja polskaEnglish version
W jakiej formie ma być napisana część druga autoreferatu (po tabelce)? 
Pisanie ciągłego tekstu w formie według narzuconego planu (Wstęp, Metodologia, wyniki z opisem, Podsumowanie) 
In what form the second part of the Summary of academic accomplishments (after the table) should be written? 
It should be written as the continous text, according to the plan (Introduction, Methodology, Results with description, Summary). 
Do czego odnosi się słowo „uzasadnienie” w pierwszej części autoreferatu (w tabelce)? Czy jest to „uzasadnienie” przyjętego statusu (np. „zrealizowane”) dla danego zadania badawczego? 
W przypadku zrealizowanego zadania podać mierzalne efekty tego zadania.  
W przypadku zadania w trakcie realizacji opisać dotychczasowe mierzalne efekty. Jeżeli występują opóźnienia proszę wyjaśnić ich przyczynę.  
W przypadku niezrealizowanego zadania podać przyczynę braku realizacji i podjęte działania naprawcze. 
What is “statement of reasons” about in the first part of Summary of academic accomplishments (in the table)? Is it a “statement of reasons” of the established status (e.g. “completed”) for each research task? 
If completed, provide measurable effects of the task.  
If in progress, provide current measurable effects of the task. If there are delays, please explain why. 
If failed, provide reasons for the lack of complition and describe corrective actions taken. 
Jak należy podejść do niezrealizowanych punktów IPB? 
Wyjaśnić (j.w.) dlaczego dane zadanie nie zostało zrealizowane. 
How to approach failed tasks of the IRP?  
You should explain why such a task was not completed.  
Czy w analizie postępów (tabela z etapem realizacji każdego zadania) mamy uwzględnić wszystkie zadania, nie tylko badawcze (czyli także konferencje, publikacje itd.)? 
Z informacji zamieszczonych w pkt. 1-7 IPB skopiować zadeklarowane działania, wszystkie, które obejmują okres do dnia 17.06.2021r.  
Does the IRP Progress Report (tables with state of completion of research tasks) should include all tasks, not only research ones (i.e. conferences, publications)? 
Yes. Copy task names from your IRP (items 1-7) and include all covering the period until 17th of June. 
Czy limit 10 stron zawiera też literaturę i podpisy na dole? 
Literaturę tak, podpisy nie. 
Does the limit of 10 pages contain also bibliography and signatures at the end of a document?  
Bibliography – yes, signatures – no.  
Czy w punkcie 1. Wprowadzenie należy powtórnie opisać zrealizowane cele jak w Prezentacji osiągnięć? 
Nie, Wprowadzenie jest początkiem Prezentacji osiągnięć.
Does the point 1 (Introduction) shall contain description of tasks done as in the Presentation of research achievements?  
No, introduction is the beginning of the Presentation of research achievements. 
Co zrobić, jeśli kierunek pracy naukowej zmienił się w stosunku do tego opisanego w Indywidualnym Planie Badawczym i z tego względu wykonywane są inne zadania? 
Odnosimy się do aktualnego IPB złożonego w SD. Należy przedstawić różnice i wyjaśnić powód zmian. 
What if the direction of the research changed comaring to the one described in the IRP and if according tasks are different now? 
You should always refer to the IRP submitted in the Doctoral School. Differences and rationale for changes should be shown.  
Czy należy uwzględniać w autoreferacie punkty harmonogramu których okres realizacji jeszcze się nie zaczął? 
Nie
Does the Summary of academic accomplishments should concern tasks which realisation date is yet to come?  
No.
Czy w autoreferacie w sekcji metodologia badawcza należy przedstawić metody, aparaturę itp. stosowane przez pierwsze dwa lata (do czasu złożenia autoreferatu) czy również te, które będziemy stosować po ocenie śródokresowej? 
Tylko te stosowane do 17 czerwca 2021
Does the Summary of academic accomplishments, Methodology section, should present methods, devices used only for the first two years (until the Summary of academic accomplishments is submitted) or should it also include the ones that are yet to be used, after the Interim Assessment?  
Only the ones you have been using until the 17 of June.
Opublikowane prace – czy należy załączyć pdf z artykułem? 
W przypadku opublikowanych artykułów załączyć pierwszą stronę lub cały artykuł. W przypadku przyjętych do druku dodatkowo dołączyć potwierdzenie przyjęcia do druku. 
Published papers – should the pdf of the full text of the article be attached? 
In case of published articles the first page or the full text of the article should be attached. In case of papers accepted. In the case of those accepted for printing, additionally attach confirmation of acceptance for printing. 
Co dokładnie jest potrzebne (jak to zrobić) w Załączniku 2? 
Wydruk publikacji i patentów zarejestrowanych w BG AGH. Do wygenerowania z bazy biblioteki.
What exactly should be attached, according to the attachment 2?  
List of publications and patents issued by AGH-UST Main Library (it can be generated from the BG AGH web page). 
Co należy rozumieć poprzez linki do załączników? 
Wszystkie dokumenty zostaną umieszczone w jednym folderze, do którego dostęp będzie miała tylko komisja. Można stosować hiperlinki do załączników znajdujących się w chmurze, ale wtedy należy przesłać pdf z listą takich linków. 
What are the active links to the attachements?  
All documents will be placed in one folder, to which only the commission will have access. You can use hyperlinks to connect your files storaged on online cloud, but a pdf with the list should be attached.
W publikacji wydawca pomylił afiliację i wpisana została afiliacja firmowa zamiast uczelnianej, czy będzie to stanowiło problem? 
Nie, ale taka publikacja nie będzie zarejestrowana w BG AGH i trzeba taką sytuację opisać – jaki jest powód nie wskazania afiliacji AGH (np. klauzula podpisana z firmą itp.). 
In the publication, the publisher has mistaken the affiliation and the one from the company was written. Will that be a problem?  
No, but such a publication will not be registered by AGH-UST Main Library. You should explain why such situation occured.
Jeśli mój artykuł jest dopiero wysyłany do sprawdzenia w wydawnictwie, czy można zamieścić tylko wysłany pdf i email z potwierdzeniem odbioru przez to wydawnictwo. Czy może wszystkie prace złożyć jako pdf? 
Czy jest to publikacja przyjęta do druku, czy dopiero wysłana do recenzji? W drugim przypadku trudno ją traktować jako osiągnięcie. 
If my article is just being sent to the publishing house for verification, can only the sent pdf and e-mail confirmation of receipt by this publisher be included. Can he / she submit all works as pdf?
Is it a publication accepted for publication or just sent for review? In the latter case, it is hardly an achievement.
Czy publikacja dot. pracy magisterskiej, ale opublikowana w trakcie doktoratu musi znaleźć się dorobku naukowym?
Nie musi.
Is it necessary to include the articles about master’s thesis that was published during the doctorate studies in the scientific achievements?
No, it’s not necessary.
Czy jeżeli w IPB zostały ujęte punkty, które nie dotyczą bezpośrednio prac związanych z tematyką doktoratu, a z których wynikają publikacje (aktywność w kole naukowym), czy poza dodaniem do tabeli, również należy je jakoś opisać w sekcji II Prezentacja osiągnięć? 
Należy wpisać je w podsumowaniu autoreferatu.
If IRP contains points concerning activities do not directly connected to PhD thesis, but these activities resulted in publications, should they be (apart from being added to the table) also decribed in section II?
They should be decribed in the summary.
Co z aktywnościami, które nie były planowane w IPB, a zostały podjęte pewne kroki, np. złożenie wniosku patentowego? 
Należy je wpisać i w tabelkę i autoeferat, jeżeli tylko są związane z prowadzonymi w doktoracie pracami. Jeżeli nie są bezpośrednio związane z doktoratem, to powinny być umieszczone w podsumowaniu.  
Where I can place activities that were not planned in IRP (ex. patent application)?
Undertaken activities could be mentioned in the table and in the Summary of academic accomplishments, if they are directly connected with PhD topic. Otherwise, summary is the appropriate area for that achievements.
Czy trzeba skanować cały autoreferat, skoro tylko podpisuje się na końcu. Ewentualnie czy może każdy musi złożyć parafkę na każdej stronie – wtedy skan całości ma sens? 
Należy zeskanować cały autoreferat
UWAGA: skanować, nie fotografować! 
Do I need to scan whole document even if I sign it at the end?
Yes you need to scan it all.
Scan not photo!
Czy Szkoła Doktorska planuje wydłużyć godziny przyjmowania doktorantów w ostatnich dniach składania autoreferatu? 
Tak, 16-17 czerwca 9.00-13.00. Nie jest wymagane osobiste składanie autoreferatu. 
Does the Doctoral School plan to extend the hours of admitting doctoral students in the last days of submitting their dissertation?
Yes, June 16-17, 9 am-1pm. It is not required to submit an essay in person.
Jak będzie wyglądało spotkanie z komisją? 
Jeżeli komisja życzy sobie prezentację, to odpowiednią informację powinniście Państwo otrzymać od Komisji. Trudno przewidzieć ile będzie trwało spotkanie. Zależy od liczby pytań ze strony Komisji. Prawdopodobnie średnio ok. 20 minut. 
How meeting with committee is structured?
If the committee wants a presentation, you should get the information from the committee. It is difficult to predict how long the meeting will last. Depends on the number of questions from the Commission. Probably about 20 minutes on average.
Czy skład komisji oceniającej będzie znany wcześniej? Kto będzie wchodził w skład komisji? 
Komisje zostały już powołane. Skład komisji nie będzie publikowany. 
Will the members of evaluation commision be known before? Who will be in evaluation commisions?
Commisions have been created already. Members lists will not be publicly available.
Jakie tematy będą poruszane w trakcie dyskusji z doktorantem? Czy rozmowa może przyjąć formę egzaminu z całej dyscypliny naukowej i należy się spodziewać pytań wykraczających poza obszar badań doktoranta? Jak przygotować się do takiej rozmowy? 
Zdecydowanie nie będzie to egzamin. Spotkanie ma na celu wyjaśnienie wątpliwości Komisji względem Państwa dokumentacji. Jeżeli Komisja sobie tego zażyczy, to może wymagać kilkuminutowej prezentacji. 
What I can expect form meeting? It is possible that meeting will be an exam from whole discipline and range of a query will exceed the topic dissertation? How I can prepare for that meeting?
Definitely meeting is not an exam. It will consider all Commission’s doubts connected with Your documentation. Of Commission decide for presentation formula, You will be obligated to prepare presentation, that take a few minutes.
Kiedy będzie znany wynik oceny śródokresowej? Jakie są kryteria oceny?  
Wyniki: 10 września  
Kryteria: terminowość realizacji zadań i zgodność realizowanych zadań z IPB 
When i get the results of mid-term evaluation? What are the evaluation criteria?
Results: 10 September
Criteria:Timely performance of tasks and compatibility with IPR