Rekrutacja do projektu PROM [Recruitment for PROM Programe]

Harmonogram rekrutacji:
9-22.05.2022 – przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów, przesyłanie potwierdzeń osiągnięć
23-28.05.2022 – rozmowy z kandydatami
1.06.2022 – wyniki rekrutacji

Ważne informacje:

 1. Projekt trwa do 30 września 2022 roku – wszystkie aktywności muszą zakończyć się do tego dnia
 2. Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
  • Uzupełnić formularz dostępny pod adresem: LINK
  • Wgrać potwierdzenia osiągnięć wskazanych w formularzu na indywidualną przestrzeń dyskową (link wysyłany jest do 24 h po wypełnieniu formularza) do 22.05.2022
  • Dostarczyć podpisany przez promotora formularz (osobiście do biura projektu lub skan dokumentu załączyć na dysk) do 22.05.2022
  • Zgłosić się na rozmowę rekrutacyjną w jednym z wybranych terminów pomiędzy 23 a 28 maja.
 3. W ramach projektu można wziąć udział w
  • konferencji
  • szkole letniej
  • badaniach na trudnodostępnej lub niedostępnej w Polsce aparaturze
 4. Długość wyjazdu to od 5 do 14 dni
  • przewidziano 2 dni na podróż do miejsca docelowego
  • konferencje, szkoły letnie muszą trwać minimum 3 dni
 5. Do projektu rekrutowanych jest 52 doktorantów, w tym 14 osób przyjeżdżających na AGH

Ważne dokumenty:
Regulamin projektu
Stawki obowiązujące w projekcie

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: ursd@samorzad.agh.edu.pl


Recruitment schedule:
May 9-22, 2022 – accepting applications from candidates, sending confirmations of achievements
May 23-28, 2022 – interviews with candidates
June 01, 2022 – recruitment results

Important Information:

 1. The project lasts until September 30, 2022 – all activities must be completed by that date
 2. To participate in recruitment:
  • Complete the form available at: LINK
  • Upload the confirmation of the achievements indicated in the form to the individual disk space (the link is sent up to 24 hours after completing the form) by 22/05/2022
  • Deliver the form signed by the promoter (personally to the project office or a scan of the document to be attached to the disk) by 22/05/2022
  • Apply for an interview on one of the selected dates between 23 and 28 May.
 3. As part of the project, you can take part in
  • conference
  • summer school
  • tests on equipment that is difficult or inaccessible in place you do your research
 4. The length of the trip is from 5 to 14 days
  • 2 days are provided for travel to the final destination
  • conferences and summer schools must last a minimum of 3 days
 5. 52 PhD candidates are recruited for the project, including 14 people coming to AGH UST

Important documents:
Programe rules
Scholarships

If you have any questions, please contact us by e-mail: ursd@samorzad.agh.edu.pl